Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r. HOME&friends to sklep internetowy, dostępny w domenie homefriends.pl, prowadzony przez firmę AdAlliance z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwika Paszkiewicza 6 lok. 40, REGON: 016021248, NIP: 951-127-25-95, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym bok@homefriends.pl.

 1. AdAlliance prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie homefriends.pl.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z HOME&friends dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w HOME&friends (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na HOME&friends ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z AdAlliance dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres bok@homefriends.pl obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których AdAlliance jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w HOME&friends należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a AdAlliance, której przedmiotem są usługi świadczone przez AdAlliance, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w HOME&friends, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z HOME&friends oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w HOME&friends są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych HOME&friends są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Koszty dostawy.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a AdAlliance Paweł Gordon dotycząca zakupu danego produktu w HOME&friends ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w HOME&friends jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach HOME&friends, AdAlliance może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w HOME&friends produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności: o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach AdAlliance zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. o Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym AdAlliance, zamówienie jest przekazywane do realizacji. o Przelewem online i kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DialCom24 sp. z o.o. PayPro S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 i KRS 0000306513. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w HOME&friends, AdAlliance zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Reklamowany produkt należy odesłać na adres magazynu AdAlliance. Zgłoszenie reklamacyjne znajduje się w zakładce: Zgłoszenie reklamacyjne. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt AdAlliance. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 14. AdAlliance Paweł Gordon odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa pkt. 13, lub w formie pisemnej na adres AdAlliance podany w górnej części Regulaminu, na koszt AdAlliance,.
 16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że AdAlliance niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez AdAlliance albo AdAlliance nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 17. AdAlliance rozpatrzy reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w tym terminie AdAlliance nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi AdAlliance. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w HOME&friends i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres „Biura Obsługi Klienta” w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez AdAlliance dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu AdAlliance na swój koszt.
 20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu HOME&friends nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu HOME&friends, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 21. Podane przez Klientów dane osobowe AdAlliance zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w HOME&friends wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w HOME&friends. Adres e-mail będzie przetwarzany przez AdAlliance w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o HOME&friends.
 22. AdAlliance może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach HOME&friends. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AdAlliance, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w HOME&friends zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 23. Klient przy pierwszym logowaniu w HOME&friends licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z AdAlliance.
 24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AdAlliance w ramach HOME&friends będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
ZAŁĄCZNIK nr 1 Polityka Prywatności

 1. AdAlliance przykładaja szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. AdAlliance z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności AdAlliance zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. AdAlliance sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu HOME&friends.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w HOME&friends jest AdAlliance.
 3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, AdAlliance udostępnia HOME&friends, za odrębną zgodą Klientów HOME&friends, którzy zakupili produkty oferowane przez HOME&friends, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością AdAlliance, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach HOME&friends (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 6. Klienci mogą przeglądać HOME&friends oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w HOME&friends oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez AdAlliance informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez AdAlliance i za zgodą Klientów.
 9. W przypadku uzyskania przez AdAlliance wiadomości o korzystaniu przez Klienta z HOME&friends niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, AdAlliance może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Przelewy24 za towary nabyte w HOME&friends, są przekazywane spółce DialCom24 sp. z o.o. PayPro S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 i KRS 0000306513.. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DialCom24 sp. z o.o. PayPro S.A.. oraz następuje: a. w celu obsługi (zrealizowania) przez DialCom24 sp. z o.o. PayPro S.A. płatności za nabyte w HOME&friends produkty, b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w HOME&friends sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 11. AdAlliance zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy AdAlliance zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez AdAlliance danych osobowych innemu niż AdAlliance administratorowi danych.
 12. AdAlliance zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. AdAlliance zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 18 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. AdAlliance może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec AdAlliance lub też gdy AdAlliance uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w HOME&friends naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 13. Dodatkowo, okazjonalnie, AdAlliance za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty HOME&friends do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 14. AdAlliance wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 15. AdAlliance stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z HOME&friends. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z HOME&friends, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
ZAŁĄCZNIK nr 2

Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, a HOME&friends zwróci wszystkie otrzymane płatności.
 Rezygnacja następuje poprzez wypełnienie Formularza zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient zwraca towar na własny koszt. Poniżej udostępniamy wzór odstąpienia od umowy. Przesyłkę należy wysłać na adres:
 AdAlliance (HOME&friends), ul. Ludwika Paszkiewicza 6 lok. 40, 02-781 Warszawa. UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta;
 • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


AdAlliance Paweł Gordon
, ul. Ludwika Paszkiewicza 6 lok. 40, 02-781 Warszawa, bok@homefriends.pl.

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
W wersji do wydruku, do pobrania tutaj.